Regulamin

Regulamin dla studentów II roku kierunku lekarsko-dentystycznego  w roku akademickim 2023/2024

 przedmiot: FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

 1. Ćwiczenia i seminaria odbywają się według ustalonego harmonogramu i nie można ich odrabiać w innych terminach. Studenci są zobowiązani do punktualnego przybycia na zajęcia. 
 2. Studenci powinni być merytorycznie przygotowani do każdych ćwiczeń i seminariów opierając się na obowiązującym harmonogramie tematów ćwiczeniowych oraz tematach przeprowadzonych wykładów. Asystenci prowadzący zajęcia mogą sprawdzać przygotowanie studentów do zajęć.

Obowiązujące materiały dydaktyczne:

   • wykłady,
   • Konturek: Fizjologia człowieka, wyd. 3, red. T. Brzozowski, rok wydania: 2019
     •  
   • Fizjologia człowieka. Konturek

    Stanisław J. Konturek: Fizjologia człowieka (5 części),​

   • Władysław Z. Traczyk: Fizjologia człowieka.
 1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest spełnienie wszystkich trzech kryteriów:

                 I. ​Dopuszczalne są tylko trzy nieobecności na ćwiczeniach w ciągu obydwu semestrów.

                II. ​Obowiązuje uzyskanie minimum 20 punktów z kolokwiów:

   • W ciągu obu semestrów odbędzie się 5 kolokwiów w postaci pisemnej, każde z nich kończy dział tematyczny. Na każdym z nich będzie 10 pytań. Za każde pytanie można uzyskać od 0 punktów do 2 punktów. Każde kolokwium będzie trwało 50 minut.
   • Studenci obcokrajowcy, niepełnosprawni otrzymują dodatkowe 15 minut.
   • Kolokwia odbywają się tylko w jednym terminie.
   • Aby odzyskać utracony z powodu choroby termin należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do 7 dni od daty obowiązującego kolokwium (z podaniem do kierownika katedry). Wówczas wyznaczony zostanie jeden dodatkowy termin kolokwium.  

              III. Obowiązuje uzyskanie minimum 10 punktów w ciągu obu semestrów za wypowiedzi ustne bądź pisemne na                                          zajęciach ćwiczeniowych. Za wypowiedź ustną lub pisemną można uzyskać od 0 punktów do 2 punktów.

   • Dodatkowo:
    Za obecność na wszystkich ćwiczeniach można uzyskać 1 punkt.
  • Studenci, którzy nie spełnili tylko jednego z trzech warunków zaliczenia mogą uzyskać dopuszczenie do II terminu egzaminu po zdaniu kolokwium zaliczeniowego odbywającego się na początku sesji poprawkowej.
  • Studenci, którzy nie spełnili dwóch lub więcej warunków zaliczenia tracą możliwość przystąpienia do egzaminu w obu terminach.      
 1. Egzamin końcowy w formie pisemnej (20 pytań) zostanie przeprowadzony po zakończeniu kursu z fizjologii (koniec II semestru). Egzamin będzie trwał 180 minut.
 2. Studenci legitymujący się najlepszymi wynikami w trakcie roku akademickiego zostaną nagrodzeni zwolnieniem z egzaminu końcowego z fizjologii.
  • Studenci, którzy w wyniku wypadków losowych powtarzają kurs fizjologii, mogą (po wyrażeniu zgody przez kierownika katedry) uzyskać zwolnienie z zajęć ćwiczeniowych, ale są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich kolokwiach.