Regulamin dla studentów Farmacji

REGULAMIN DLA STUDENTÓW FARMACJI 2022/2023

PRZEDMIOT: FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

 

 1. Ćwiczenia i seminaria odbywają się według ustalonego harmonogramu i nie można ich odrabiać w innych terminach. Studenci są zobowiązani do punktualnego przybycia na zajęcia.
 1. Studenci powinni być merytorycznie przygotowani do każdych ćwiczeń i seminariów opierając się na obowiązującym harmonogramie tematów ćwiczeniowych oraz tematach przeprowadzonych wykładów. Asystenci prowadzący zajęcia mogą sprawdzać przygotowanie studentów do zajęć. Obowiązujące materiały dydaktyczne:
  • wykłady,
  • Stanisław J. Konturek: Fizjologia człowieka (5 części),
  • Władysław Z. Traczyk: Fizjologia człowieka.
 1. Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu:
   • Dopuszczalne są tylko trzy nieobecności na zajęciach (ćwiczeniach i seminariach).
   • Czwarta nieobecność oznacza brak zaliczenia z przedmiotu.
  • W ciągu semestru należy uzyskać 25 punktów lub więcej.
  • Liczba punktów mniejsza od 25 oznacza brak zaliczenia z przedmiotu.

            Punkty można uzyskać:

  • W ciągu semestru odbędą się 4 kolokwia w postaci pisemnej, każde z nich kończy dział tematyczny. Każde kolokwium będzie trwało 60 min.
  • Na każdym z nich będzie 10 pytań. Za każde pytanie można uzyskać od 0 pkt do 2 pkt.
  • Kolokwia odbywają się tylko w jednym terminie.

           Aby odzyskać utracony z powodu choroby termin należy, dostarczyć zwolnienie lekarskie do 7 dni od daty obowiązującego kolokwium.

           Kolokwium uzupełniające odbędzie się po zakończeniu zajęć w IV semestrze.

    • W ciągu semestru na zajęciach ćwiczeniowych i seminaryjnych można uzyskać punkty za każdą wypowiedź od 0 pkt do 2 pkt.
    • Za obecność na wszystkich seminariach można uzyskać 2 punkty.
    • Za obecność na wszystkich ćwiczeniach można uzyskać 1 punkt.
  • Studenci, którzy nie spełnili 1 warunku zaliczenia, dopuszczenie do II terminu egzaminu mogą uzyskać po zdaniu kolokwium zaliczeniowego odbywającego się na początku sesji poprawkowej.
  • Studenci, którzy nie spełnili 2 warunków tracą możliwość przystąpienia do egzaminu w obu terminach i muszą powtórzyć cały kurs w następnym roku akademickim.
 1. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia w poprzednim roku akademickim są zobowiązani do powtarzania całego kursu (ćwiczenia, seminaria, kolokwia).
 1. Studenci, którzy nie zdali egzaminu w II terminie są zwolnieni z ćwiczeń, ale są zobowiązani do obecności na wszystkich seminariach oraz uczestnictwa w kolokwiach. Liczba punktów wymaganych do uzyskania zaliczenia jest sumą punktów uzyskanych z kolokwiów i na seminariach. Aby otrzymać zaliczenie należy uzyskać co najmniej 15 pkt.      
 1. Egzamin końcowy w formie pisemnej (20 pytań) zostanie przeprowadzony po zakończeniu kursu z fizjologii (koniec IV semestru). Egzamin będzie trwał 150 min.
 1. Studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, mają szansę na zwolnienie z egzaminu. Osiągnięcia są rozpatrywane indywidualnie.

 

 • koordynator zajęć

dr n. med. Jakub Cieszkowski    email: jakub.cieszkowski@uj.edu.pl 

Pytania oraz wszelkie problemy związane z dydaktyką proszę przysyłać drogą email do koordynatora zajęć

 • prowadzący zajęcia

1. dr n. med. Jakub Cieszkowski

2. dr n. med. Jolanta Majka

3. dr hab. n. med. Aleksandra Szlachcic

 • prowadzący wykłady

1. prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski

2. dr n. med. Zbigniew Śliwowski