Regulamin dla studentów kierunku dietetyka licencjacka

Regulamin kierunku DIETETYKA licencjacka 2023/2024

Przedmiot: Fizjologia człowieka

 1. Ćwiczenia i seminaria odbywają się według ustalonego harmonogramu i nie można ich odrabiać w innych terminach. Studenci są zobowiązani do punktualnego przybycia na zajęcia.
 1. Studenci są zobowiązani do napisania na każdych ćwiczeniach sprawozdania, które należy przedstawić asystentowi w celu zaliczenia zajęć.
 1. Studenci powinni być merytorycznie przygotowani do każdych ćwiczeń i seminariów opierając się na obowiązującym harmonogramie tematów ćwiczeniowych oraz tematach przeprowadzonych wykładów. Asystenci prowadzący zajęcia mogą sprawdzać przygotowanie studentów do zajęć. 

            Obowiązujące materiały dydaktyczne:

– wykłady,

– Stanisław J. Konturek: Fizjologia człowieka (5 części),

– Władysław Z. Traczyk: Fizjologia człowieka.

 1. Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu:
  • Dopuszczalne są tylko dwie nieobecności na zajęciach (ćwiczeniach i seminariach) w ciągu obydwu semestrów. Trzecia nieobecność oznacza brak zaliczenia z przedmiotu.
  • W ciągu obu semestrów należy uzyskać 30 punktów lub więcej. Liczba punktów mniejsza od 30 oznacza brak zaliczenia z przedmiotu.
  • Punkty można uzyskać z kolokwiów oraz na zajęciach ćwiczeniowych i seminaryjnych.

W ciągu obu semestrów odbędzie się 6 kolokwiów w postaci pisemnej, każde z nich kończy dział tematyczny. Na każdym z nich będzie 10 pytań. Za każde pytanie można uzyskać od 0 pkt do 2 pkt (skala punktacyjna: 0 pkt, 0,5 pkt, 1 pkt, 1,5 pkt, 2 pkt). Każde kolokwium będzie trwało 60 min. Kolokwia odbywają się tylko w jednym terminie.

Aby odzyskać utracony z powodu choroby termin należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do 7 dni od daty obowiązującego kolokwium. Kolokwium uzupełniające odbędzie się po zakończeniu zajęć w III semestrze.

  • W ciągu obu semestrów na zajęciach ćwiczeniowych i seminaryjnych można uzyskać punkty za każdą wypowiedź od 0 pkt do 1,5 pkt (skala punktacyjna: ndst – 0 pkt, dst – 0,5 pkt, db – 1 pkt, bdb – 1,5 pkt).
  • Za obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach można uzyskać 1 punkt.
  • Studenci, którzy nie spełnili jednego z warunków zaliczenia zawartych w punkcie 4a i 4b – dopuszczenie do II terminu egzaminu mogą uzyskać po zdaniu kolokwium zaliczeniowego odbywającego się na początku sesji poprawkowej (przed II terminem).   
  • Studenci, którzy nie spełnili dwóch warunków tracą możliwość przystąpienia do egzaminu w obu terminach i muszą powtórzyć cały kurs w następnym roku akademickim.
 1. Studenci, którzy powtarzają kurs Fizjologii (zwolnieni z ćwiczeń, seminariów) i biorą udział tylko w kolokwiach, aby uzyskać zaliczenie przedmiotu muszą uzyskać co najmniej 30 punktów (suma punktacji z aktywności w ćwiczeniach i seminariach z poprzedniego roku akademickiego + punkty uzyskane z aktualnie pisanych kolokwiów).
 1. Egzamin końcowy w formie pisemnej (20 pytań) zostanie przeprowadzony po zakończeniu kursu z fizjologii (koniec III semestru). Studenci, którzy uzyskają w ciągu roku akademickiego największą ilość punktów mają możliwość zwolnienia z egzaminu. Egzamin będzie trwał 120 min.  

W razie uwag kontakt z koordynatorem zajęć:

dr med Jolanta MAJKA   adres e-mail: jolmaj@poczta.fm   tel 12 4211006