Harmonogram zajęć kierunku lekarsko-dentystycznego

Harmonogram zajęć z fizjologii

kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY  rok II

tryb stacjonarny i niestacjonarny

2022/2023

 

WYKŁAD NR 1 (fizjologia ogólna)  4.10.2022

WYKŁAD NR 2 (fizjologia ogólna) 7.10.2022

ĆWICZENIA  nr 1         3.10.2022 – 7.10.2022

 1. Krew w roztworach anizoosmotycznych makro- i mikroskopowo.
 2. Oznaczanie osmolarności płynów ustrojowych.
 3. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu czerwonokrwinkowego.
   • Erytrocyty – etapy różnicowania.
   • Erytrocyty – cechy morfologiczne.
   • Maksimum i minimum oporności.
   • Technika liczenia erytrocytów.
 1. Rodzaje hemoglobiny.
 2. Metody oznaczania ilości hemoglobiny.
 3. Obliczanie wskaźnika barwnego krwi.
 4. Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu czerwonokrwinkowego.

WYKŁAD NR 3 (fizjologia ogólna)  11.10.2022

WYKŁAD NR 4 (fizjologia ogólna)  14.10.2022

ĆWICZENIA  nr 2        10.10.2022 – 14.10.2022

Własności morfologiczne i fizjologiczne układu białokrwinkowego.

  • Leukocyty (charakterystyka populacji).
  • Technika liczenia leukocytów.
  • Preparat barwiony metodą Pappenheima.
  • Mielogram
  • Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu białokrwinkowego.

WYKŁAD NR 5  (fizjologia ogólna) 18.10.2022

WYKŁAD NR 6  (fizjologia ogólna) 21.10.2022

ĆWICZENIA nr 3         17.10.2022 – 21.10.2022

 1. Homeostaza
   • Trombocyty: własności morfologiczne i fizjologiczne.
   • Osoczowe czynniki  krzepnięcia krwi.
   • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ krzepnięcia krwi – zasady funkcjonowania.
   • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ fibrynolizy – zasady funkcjonowania.
 1. Diagnostyka układu krzepnięcia.
   • Czas krwawienia
   • Czas krzepnięcia
   • APTT
   • Czas trombinowy
   • Czas protrombinowy
 1. Zaburzenia homeostazy (etiopatogeneza, diagnostyka, obraz kliniczny).
   • Skaza płytkowa
   • Skaza osoczowa
   • Skaza naczyniowa

WYKŁAD NR 7  (fizjologia ogólna) 25.10.2022

WYKŁAD NR 8  (fizjologia ogólna) 28.10.2022        

ĆWICZENIA nr 4         24.10.2022 – 28.10.2022

 1. Hematokryt: metodyka i znaczenie kliniczne.
 2. Odczyn opadania krwinek (OB): metodyka i znaczenie kliniczne.
 3. CRP: metodyka i znaczenie kliniczne.
 4. Układ grupowy ABO: serologia, genetyka.
 5. Układ grupowy Rh: serologia, genetyka.
 6. Wykonanie próby krzyżowej pomiędzy krwią dawcy i biorcy.
 7. Konflikt serologiczny.
 8. Odczyny po przetoczeniowe.
 9. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi.
 10. Podsumowanie wiadomości z zakresu fizjologii krwi.

WYKŁAD NR 9  (fizjologia ogólna) 4.11.2022

WYKŁAD NR 1  (neurofizjologia)    8.11.2022       

ĆWICZENIA nr 5      3.11.2022  – 4.11.2022  oraz   7.11.2022  – 9.11.2022           

Budowa mięśnia szkieletowego i gładkiego oraz ich funkcje.

  • Złącze nerwowo-mięśniowe.
  • Potencjały czynnościowe mięśni szkieletowych i gładkich.
  • Teoria skurczu: cykl mostków poprzecznych.
  • Mechanizm skurczu mięśni gładkich.

WYKŁAD NR 2 (neurofizjologia) 9.11.2021

ĆWICZENIA nr 6      15.11.2021 – 19.11.2021

  1. Jednostki motoryczne i ich rekrutacja.
  2. Skurcz izotoniczny i izometryczny.
  3. Skurcz tężcowy.
  4. Metabolizm mięśnia szkieletowego.
  5. Zmęczenie mięśnia.
  6. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
  7. Podsumowanie wiadomości z fizjologii ogólnej i mięśni.

 I.  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII OGÓLNEJ I KRWI 18.11.2022

WYKŁAD NR 3   (neurofizjologia) 22.11.2022 

WYKŁAD NR 4  (neurofizjologia)  25.11.2022

ĆWICZENIA nr 7        21.11.2022 – 25.11.2022

 1. Próg pobudliwości nerwów.
 2. Zależności amplitudy potencjału czynnościowego od siły bodźca.
 3. Pomiar reobazy i chronaksji; wyznaczanie krzywej pobudliwości.
 4. Refrakcja względna i bezwzględna.
 5. Rejestracja jedno- i dwubiegunowa potencjału czynnościowego – porównanie.
 6. Badanie odruchów u człowieka.
 7. Podstawy badania neurologicznego.

WYKŁAD NR 5  (neurofizjologia) 29.11.2022       

WYKŁAD NR 6 (neurofizjologia)    2.12.2022

ĆWICZENIA nr 8        28.11.2022 – 2.12.2022

 1. Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej.
 2. Objawy uszkodzenia GNM i DNM.
 3. Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego.
 4. Badanie kliniczne w kierunku uszkodzenia móżdżku.

WYKŁAD NR 7  (neurofizjologia)      6.12.2022     

WYKŁAD NR 1  (fizjologia układu krążenia)    9.12.2022

ĆWICZENIA nr 9                                 5.12.2022 – 9.12.2022

Metody badania narządów zmysłu:

 1. Narząd wzroku:
  • droga wzrokowa
  • badanie ostrości wzroku
  • badanie poczucia barw
  • badanie pola widzenia
  • badanie odruchów źreniczych
  • badanie widzenia przestrzennego
  • badanie ustawienia gałek ocznych
 1. Badanie narządu słuchu:
  • droga słuchowa
  • badanie mową
  • próby stroikowe
 1. Zmysł równowagi:
  • próba palec-nos
  • próba Romberga
  • próba trafiania
  • próba wskazywania
  • próba marszu
 1. Zmysł smaku

WYKŁAD NR 2  (fizjologia układu krążenia)  13.12.2022

WYKŁAD NR 3  (fizjologia układu krążenia)  16.12.2022

ĆWICZENIA nr 10                           12.12.2022 – 16.12.2022

 • Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej.

  1. Skutki uszkodzenia ośrodków mowy.
  2. Obraz kliniczny padaczki.
  3. Obraz kliniczny uszkodzenia funkcji poznawczych.

  Repetytorium z neurofizjologii

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu krążenia) 10.01.2023           

II.  KOLOKWIUM Z NEUROFIZJOLOGII  13.01.2023

WYKŁAD NR 5  (fizjologia układu krążenia)   (dzień do uzgodnienia).01.2023

ĆWICZENIA nr 11                           9.01.2023 – 13.01.2023

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego.
 2. Układ bodźcotwórczo-przewodzący.
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta.
 4. Cykl pracy serca.

WYKŁAD NR 6  (fizjologia układu krążenia) 17.01.2023   

WYKŁAD NR 7 (fizjologia układu krążenia) 20.01.2023

ĆWICZENIA nr 12                        16.01.2023 – 20.01.2023     

 1. Przygotowanie serca izolowanego – ćwiczenia animacyjne.
 2. Efekt podania:
  • adrenaliny,
  • adrenaliny po uprzednim podaniu fentolaminy,
  • adrenaliny po uprzednim podaniu propranololu,
  • blokerów kanałów wapniowych.
  • acetylocholiny,
  • acetylocholiny po uprzednim podaniu atropiny,
  • glikozydów nasercowych,

WYKŁAD NR 8 (fizjologia układu krążenia) 24.01.2023   

WYKŁAD NR 9 (fizjologia układu krążenia)  27.01.2023

ĆWICZENIA nr 13                        23.01.2023 – 27.01.2023 

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

  • Opis i analiza prawidłowego EKG.
  • Zaburzenia czynności elektrycznej serca – przypadki kliniczne.


SEMESTR II

WYKŁAD NR 1 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego) 28.02.2023

WYKŁAD NR 2 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  3.03.2023

ĆWICZENIA nr 14                                                                27.02.2023 – 3.03.2023

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

  • Pomiar ciśnienia tętniczego.

WYKŁAD NR 3 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  7.03.2023   

ĆWICZENIA nr 15                                                                6.03.2023 – 10.03.2023

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

  • Badanie tonów serca metodą osłuchową.
  • Badanie i zapis tętna u człowieka.

Podsumowanie wiadomości z fizjologii mięśnia sercowego i układu naczyniowego

III.  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA  10.03.2023

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  14.03.2023   

WYKŁAD NR 5 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  17.03.2023 

ĆWICZENIA nr 16                                                                13.03.2023 – 17.03.2023

 1. Statyczne testy spirometryczne:
  • Pojemność życiowa płuc
  • Objętość oddechowa
  • Zapasowa objętość wdechowa
  • Zapasowa objętość wydechowa
  • Czynnościowa pojemność zalegająca
 1. Dynamiczne testy spirometryczne
  • Test Tiffeneau
  • Krzywa maksymalny przepływ – objętość
  • Maksymalna wentylacja dowolna
 1. Zaburzenia oddechowe obturacyjne i restrykcyjne: patogeneza, diagnostyka

WYKŁAD NR 6 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  21.03.2023   

WYKŁAD NR 7 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  24 03.2023

ĆWICZENIA nr 17                                                               20.03.2023 – 24.03.2023

 1. Wykres zmęczenia mięśnia u człowieka rejestrowany na ergografie Mosso.
 2. Dozowany wysiłek ogólnoustrojowy wykonywany na ergometrze rowerowym Krogha.
 3. Omówienie na bieżni reakcji krążeniowo-oddechowych zachodzących w trakcie próby wysiłkowej.
 4. Test wysiłkowy.

WYKŁAD NR 8 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  28.03.2023

WYKŁAD NR 1 (fizjologia przewodu pokarmowego)   31.03.2023

ĆWICZENIA  nr 18                                        27.03.2023 – 31.03.2023   

 1. Rytm oddechowy fizjologiczny i rytmy oddechowe patologiczne
 2. Różnicowanie podstawowych typów niewydolności oddechowej

WYKŁAD NR 2 (fizjologia przewodu pokarmowego)  2.04.2023  

ĆWICZENIA nr 19             3.04.2023 – 5.04.2023  oraz  13.04.2023 – 14.04.2023

Równowaga kwasowo-zasadowa:

  • Bufory fizjologiczne.
  • Diagram Davenporta – analiza
  • Ocena stanu czynnościowego nerek na podstawie badań klirensowych

IV.  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU ODDECHOWEGO, NERKI, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I PŁYNÓW USTROJOWYCH  14.04.2023

WYKŁAD NR 3 (fizjologia przewodu pokarmowego)  18.04.2023

WYKŁAD NR 4 (fizjologia przewodu pokarmowego)  21.04.2023 

WYKŁAD NR 5 (fizjologia przewodu pokarmowego)  25.04.2023

WYKŁAD NR 6 (fizjologia przewodu pokarmowego)  28.04.2023

ĆWICZENIA nr 20                                       24.04.2023 – 28.04.2023

 1. Mechanizmy kontrolujące przyjmowanie pokarmu.
 2. Oznaczanie metabolizmu spoczynkowego.
 3. Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii u człowieka.
 4. Zasady układania fizjologicznej diety dobowej.

WYKŁAD NR 1 (fizjologia układu dokrewnego)   5.05.2023

WYKŁAD NR 2 (fizjologia układu dokrewnego)  9.05.2023            

WYKŁAD NR 3 (fizjologia układu dokrewnego) 12.05.2023     

ĆWICZENIA nr 21                                8.05.2023 – 12.05.2023

Wybrane metody diagnostyki przewodu pokarmowego:

  • Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi.
  • Elektrogastrografia
  • Manometria przełyku i żołądka.
  • Ultrasonografia przewodu pokarmowego

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu dokrewnego)  16.05.2023

WYKŁAD NR 5 (fizjologia układu dokrewnego)  19.05.2023         

ĆWICZENIA nr 22                                 15.05.2023 – 19.05.2023

Wybrane metody diagnostyki przewodu pokarmowego:

 1. Ultrasonografia przewodu pokarmowego.
 2. Kliniczne aspekty infekcji Helicobacter pylori.

 WYKŁAD NR 6 (fizjologia układu dokrewnego)  23.05.2023

WYKŁAD NR 7  (fizjologia układu dokrewnego)  26.05.2023

ĆWICZENIA nr 23                                 22.05.2023 – 26.05.2023

Metody oznaczania poziomu hormonów w płynach ustrojowych oraz ich znaczenie kliniczne.

 1. Przykłady najczęściej występujących zaburzeń endokrynologicznych.
 2. Repetytorium z fizjologii układu dokrewnego.

 WYKŁAD NR 8  (fizjologia układu dokrewnego) 30.05.2023

V.   KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII PRZEWODU POKARMOWEGO I UKŁADU DOKREWNEGO      13.06.2023

 

 • EGZAMIN  I termin                                    30.06.2023      
 • KOLOKWIUM  DOPUSZCZENIOWE     4.09.2023     
 • EGZAMIN  II termin                                   8.09.2023