Harmonogram zajęć kierunku lekarskiego

Harmonogram zajęć z fizjologii

kierunek LEKARSKI  rok I

tryb stacjonarny i niestacjonarny

2021/2022

 

WYKŁAD NR 1 (fizjologia ogólna)  5.10.2021

WYKŁAD NR 2 (fizjologia ogólna) 8.10.2021

ĆWICZENIA  nr 1          4.10.2021 – 8.10.2021

 1. Krew w roztworach anizoosmotycznych makro- i mikroskopowo.
 2. Oznaczanie osmolarności płynów ustrojowych.
 3. Własności morfologiczne i fizjologiczne układu czerwonokrwinkowego.
  • Erytrocyty – etapy różnicowania.
  • Erytrocyty – cechy morfologiczne.
  • Maksimum i minimum oporności.
  • Technika liczenia erytrocytów.
 1. Rodzaje hemoglobiny.
 2. Metody oznaczania ilości hemoglobiny.
 3. Obliczanie wskaźnika barwnego krwi.
 4. Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu czerwonokrwinkowego.

WYKŁAD NR 3 (fizjologia ogólna)  12.10.2021

WYKŁAD NR 4 (fizjologia ogólna)  15.10.2021

ĆWICZENIA  nr 2          11.10.2021 – 15.10.2021

Własności morfologiczne i fizjologiczne układu białokrwinkowego.

  • Leukocyty (charakterystyka populacji).
  • Technika liczenia leukocytów.
  • Preparat barwiony metodą Pappenheima.
  • Mielogram
  • Etiopatogeneza i obraz kliniczny najczęstszych chorób z zakresu układu białokrwinkowego.

WYKŁAD NR 5  (fizjologia ogólna) 19.10.2021

WYKŁAD NR 6  (fizjologia ogólna) 22.10.2021

ĆWICZENIA nr 3              18.10.20 – 22.10.2021

 1. Homeostaza
  • Trombocyty: własności morfologiczne i fizjologiczne.
  • Osoczowe czynniki  krzepnięcia krwi.
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ krzepnięcia krwi – zasady funkcjonowania.
  • Zewnątrz i wewnątrzpochodny układ fibrynolizy – zasady funkcjonowania.
 1. Diagnostyka układu krzepnięcia.
  • Czas krwawienia
  • Czas krzepnięcia
  • APTT
  • Czas trombinowy
  • Czas protrombinowy
 1. Zaburzenia homeostazy (etiopatogeneza, diagnostyka, obraz kliniczny).
  • Skaza płytkowa
  • Skaza osoczowa
  • Skaza naczyniowa

WYKŁAD NR 7  (fizjologia ogólna) 26.10.2021

WYKŁAD NR 8  (fizjologia ogólna) 29.10.2021       

ĆWICZENIA nr 4         25.10.2021 – 29.10.2021

 1. Hematokryt: metodyka i znaczenie kliniczne.
 2. Odczyn opadania krwinek (OB): metodyka i znaczenie kliniczne.
 3. CRP: metodyka i znaczenie kliniczne.
 4. Układ grupowy ABO: serologia, genetyka.
 5. Układ grupowy Rh: serologia, genetyka.
 6. Wykonanie próby krzyżowej pomiędzy krwią dawcy i biorcy.
 7. Konflikt serologiczny.
 8. Odczyny po przetoczeniowe.
 9. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi.
 10. Podsumowanie wiadomości z zakresu fizjologii krwi.

WYKŁAD NR 9  (fizjologia ogólna) 2.11.2021

WYKŁAD NR 1  (neurofizjologia)    5.11.2021       

Zajęcia z dnia 1.11.2021 przeniesione na dzień 8.11.2021 – obowiązuje ten sam rozkład godzinowy

Zajęcia z dnia 2.11.2021 przeniesione na dzień 9.11.2021 – obowiązuje ten sam rozkład godzinowy

 

ĆWICZENIA nr 5        3.11.2021 – 5.11.2021            

 1. Budowa mięśnia szkieletowego i  gładkiego oraz  ich funkcje.
  • Złącze nerwowo-mięśniowe.
  • Potencjały czynnościowe mięśni szkieletowych i gładkich.
  • Teoria skurczu: cykl mostków poprzecznych.
  • Mechanizm skurczu mięśni gładkich.
  • Jednostki motoryczne i ich rekrutacja.
  • Skurcz izotoniczny i izometryczny.
  • Skurcz tężcowy.
  • Metabolizm mięśnia szkieletowego.
  • Zmęczenie mięśnia.
 1. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.
  • Skurcz fazowy
  • Skurcz toniczny

WYKŁAD NR 2 (neurofizjologia)  9.11.2021

PRZERWA ĆWICZENIOWA I WYKŁADOWA  10.11.2021 – 12.11.2021

 

WYKŁAD NR 3   (neurofizjologia) 16.11.2021               

ĆWICZENIA nr 6         15.11.2021 – 19.11.2021

 • Seminarium z fizjologii ogólnej i mięśni.

 I.  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII OGÓLNEJ I KRWI 19.11.2021

 

WYKŁAD NR 4  (neurofizjologia) 23.11.2021

WYKŁAD NR 5  (neurofizjologia) 26.11.2021         

ĆWICZENIA nr 7        22.11.2021 – 26.11.2021

 1. Próg pobudliwości nerwów.
 2. Zależności amplitudy potencjału czynnościowego od siły bodźca.
 3. Pomiar reobazy i chronaksji; wyznaczanie krzywej pobudliwości.
 4. Refrakcja względna i bezwzględna.
 5. Rejestracja jedno- i dwubiegunowa potencjału czynnościowego – porównanie.
 6. Badanie odruchów u człowieka.
 7. Podstawy badania neurologicznego.

WYKŁAD NR 6 (neurofizjologia)    30.11.2021

WYKŁAD NR 7 (neurofizjologia)      3.12.2021           

ĆWICZENIA nr 8           29.11.2021 – 3.12.2021

 1. Podstawowe metody diagnostyczne w neurologii klinicznej.
 2. Objawy uszkodzenia GNM i DNM.
 3. Objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego.
 4. Badanie kliniczne w kierunku uszkodzenia móżdżku.
 5. Skutki uszkodzenia ośrodków mowy.
 6. Obraz kliniczny padaczki.
 7. Obraz kliniczny uszkodzenia funkcji poznawczych.

WYKŁAD NR 1  (fizjologia krążenia)    7.12.2021

WYKŁAD NR 2  (fizjologia krążenia) 10.12.2021

ĆWICZENIA nr 9               6.12.2021 – 10.12.2021

Metody badania narządów zmysłu:

 1. Narząd wzroku:
  • droga wzrokowa
  • badanie ostrości wzroku
  • badanie poczucia barw
  • badanie pola widzenia
  • badanie odruchów źreniczych
  • badanie widzenia przestrzennego
  • badanie ustawienia gałek ocznych
 1. Badanie narządu słuchu:
  • droga słuchowa
  • badanie mową
  • próby stroikowe
 1. Zmysł równowagi:
  • próba palec-nos
  • próba Romberga
  • próba trafiania
  • próba wskazywania
  • próba marszu
 1. Zmysł smaku

WYKŁAD NR 3  (fizjologia krążenia)  14.12.2021

ĆWICZENIA nr 10            13.12.2021 – 17.12.2021

 • Seminarium z neurofizjologii

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu krążenia) 21.12.2021            

PRZERWA ĆWICZENIOWA  20.12.2021 – 7.01.2022

PRZERWA WYKŁADOWA     24.12.2021 – 7.01.2022

 

II.  KOLOKWIUM Z NEUROFIZJOLOGII  14.01.2022

 

WYKŁAD NR 5  (fizjologia układu krążenia) 11.01.2022

WYKŁAD NR 6  (fizjologia układu krążenia) ??.01.2022     

ĆWICZENIA nr 11                           10.01.2022 – 14.01.2022

 1. Struktura i właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego.
 2. Układ bodźcotwórczo-przewodzący.
 3. Potencjał czynnościowy komórki rozrusznikowej i kardiomiocyta.
 4. Cykl pracy serca.

WYKŁAD NR 7 (fizjologia krążenia) 18.01.2022

WYKŁAD NR 8 (fizjologia krążenia) 21.01.2022  

ĆWICZENIA nr 12          17.01.2022 – 21.01.2022    

 1. Przygotowanie serca izolowanego – ćwiczenia animacyjne.
 2. Efekt podania:
  • adrenaliny,
  • adrenaliny po uprzednim podaniu fentolaminy,
  • adrenaliny po uprzednim podaniu propranololu,
  • blokerów kanałów wapniowych.
  • acetylocholiny,
  • acetylocholiny po uprzednim podaniu atropiny,
  • glikozydów nasercowych,

WYKŁAD NR 9 (fizjologia układu krążenia)                                        25.01.2022

WYKŁAD NR 1 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego) 28.01.2022

ĆWICZENIA nr 13                                                                24.01.2022 – 28.01.2022

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

  • Opis i analiza prawidłowego EKG.
  • Zaburzenia czynności elektrycznej serca – przypadki kliniczne.


SEMESTR II

 

WYKŁAD NR 2 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego) 1.03.2022

WYKŁAD NR 3 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego) 4.03.2022    

ĆWICZENIA nr 14                                                                28.02.2021 – 4.03.2022

Podstawowe metody diagnostyki układu krążenia:

  • Badanie tonów serca metodą osłuchową.
  • Pomiar ciśnienia tętniczego.
  • Badanie i zapis tętna u człowieka.

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  8.03.2022       

ĆWICZENIA nr 15                                                                  7.03.2022 – 11.03.2022

 • Seminarium z fizjologii mięśnia sercowego i  układu naczyniowego

III.  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA  11.03.2022

 

WYKŁAD NR 5 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego) 15.03.2022

WYKŁAD NR 6 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego) 18.03.2022       

ĆWICZENIA nr 16                                                                14.03.2022 – 18.03.2022

 1. Statyczne testy spirometryczne:
  • Pojemność życiowa płuc
  • Objętość oddechowa
  • Zapasowa objętość wdechowa
  • Zapasowa objętość wydechowa
  • Czynnościowa pojemność zalegająca
 1. Dynamiczne testy spirometryczne
  • Test Tiffeneau
  • Krzywa maksymalny przepływ – objętość
  • Maksymalna wentylacja dowolna
 1. Zaburzenia oddechowe obturacyjne i restrykcyjne: patogeneza, diagnostyka

WYKŁAD NR 7 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  22 03.2022

WYKŁAD NR 8 (fizjologia układu oddechowego, wydalniczego)  25.03.2022    

ĆWICZENIA nr 17                                                                  21.03.2022 – 25.03.2022

 1. Wykres zmęczenia mięśnia u człowieka rejestrowany na ergografie Mosso.
 2. Dozowany wysiłek ogólnoustrojowy wykonywany na ergometrze rowerowym Krogha.
 3. Omówienie na bieżni reakcji krążeniowo-oddechowych zachodzących w trakcie próby wysiłkowej.
 4. Test wysiłkowy.

WYKŁAD NR 1 (fizjologia przewodu pokarmowego) 29.03.2022

WYKŁAD NR 2 (fizjologia przewodu pokarmowego)   1.04.2022            

ĆWICZENIA  nr 18                                          28.03.2022 – 1.04.2022   

Równowaga kwasowo-zasadowa:

  • Bufory fizjologiczne.
  • Diagram Davenporta – analiza
  • Ocena stanu czynnościowego nerek na podstawie badań klirensowych

WYKŁAD NR 3 (fizjologia przewodu pokarmowego)  5.04.2022

WYKŁAD NR  4 (fizjologia przewodu pokarmowego) 8.04.2022    

ĆWICZENIA nr 19                                             4.04.2022 – 8.04.2022

 • Seminarium z fizjologii układu oddechowego, nerki i równowagi kwasowo-zasadowej oraz płynów ustrojowych

 IV.  KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII UKŁADU ODDECHOWEGO, NERKI, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I PŁYNÓW USTROJOWYCH  8.04.2022

 

WYKŁAD NR 5 (fizjologia przewodu pokarmowego) 12.04.2022

WYKŁAD NR 6 (fizjologia przewodu pokarmowego) 22.04.2022

ĆWICZENIA nr 20                                          11.04.2022 – 13.04.2022  

                                                                           i   21.04.2022 – 22.04.2022   

 1. Mechanizmy kontrolujące przyjmowanie pokarmu.
 2. Oznaczanie metabolizmu spoczynkowego.
 3. Obliczanie całkowitej dobowej przemiany materii u człowieka.
 4. Zasady układania fizjologicznej diety dobowej.

WYKŁAD NR 1 (fizjologia układu dokrewnego) 26.04.2022

WYKŁAD NR 2 (fizjologia układu dokrewnego) 29.04.2022            

ĆWICZENIA nr 21                                25.04.2022 – 29.04.2022

Wybrane metody diagnostyki przewodu pokarmowego:

  • Badanie pH przełyku i żołądka u ludzi.
  • Elektrogastrografia
  • Manometria przełyku i żołądka.
  • Ultrasonografia przewodu pokarmowego

PRZERWA ĆWICZENIOWA 2.05.2022 – 6.05.2022

 

WYKŁAD NR 3 (fizjologia układu dokrewnego) 6.05.2022      

WYKŁAD NR 4 (fizjologia układu dokrewnego)  10.05.2022

WYKŁAD NR 5 (fizjologia układu dokrewnego)  13.05.2022        

ĆWICZENIA nr 22                                   9.05.2022 – 13.05.2022

 • Seminarium z  fizjologii przewodu pokarmowego

 WYKŁAD NR 6 (fizjologia układu dokrewnego)  17.05.2022

WYKŁAD NR 7  (fizjologia układu dokrewnego) 20.05.2022

ĆWICZENIA nr 23                                 16.05.2022 – 20.05.2022

 1. Metody oznaczania poziomu hormonów w płynach ustrojowych oraz ich znaczenie kliniczne.
 2. Przykłady najczęściej występujących zaburzeń endokrynologicznych.
 • Seminarium z fizjologii układu dokrewnego.

 WYKŁAD NR 8  (fizjologia układu dokrewnego) 24.05.2022

V.   KOLOKWIUM Z FIZJOLOGII PRZEWODU POKARMOWEGO I UKŁADU DOKREWNEGO      14.06.2022

 

 • EGZAMIN I termin                                    30.06.2022      godz. 10.00
 • KOLOKWIUM DOPUSZCZENIOWE      2.09.2022
 • EGZAMIN II termin                                     5.09.2022