Regulamin dla studentów kierunku dietetyka magisterska

Regulamin kierunku DIETETYKA magisterska 2023/2024

Przedmiot: Fizjologia żywienia

 

 1. Ćwiczenia i seminaria odbywają się według ustalonego harmonogramu i nie można ich odrabiać w innych terminach. Studenci są zobowiązani do punktualnego przybycia na zajęcia.   
 1. Studenci są zobowiązani do napisania na każdych ćwiczeniach sprawozdania, które należy przedstawić asystentowi w celu zaliczenia zajęć. 
 1. Studenci powinni być merytorycznie przygotowani do każdych ćwiczeń i seminariów opierając się na obowiązującym harmonogramie tematów ćwiczeniowych oraz tematach przeprowadzonych wykładów. Asystenci prowadzący zajęcia mogą sprawdzać przygotowanie studentów do zajęć. 

            Obowiązujące materiały dydaktyczne:

– wykłady,

– Stanisław J. Konturek: Fizjologia człowieka (2 części),

– Władysław Z. Traczyk: Fizjologia człowieka.

 1. Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu:
  • dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność na zajęciach (ćwiczeniach i seminariach) w ciągu obydwu semestrów. Druga nieobecność oznacza brak zaliczenia z przedmiotu.
  • w ciągu obu semestrów należy uzyskać 15 punktów lub więcej. Liczba punktów mniejsza od 15 oznacza brak zaliczenia z przedmiotu.
  • Punkty można uzyskać z kolokwiów oraz na zajęciach ćwiczeniowych i seminaryjnych.

W ciągu obu semestrów odbędą się 4 kolokwia w postaci pisemnej, każde z nich kończy dział tematyczny. Na każdym z nich będzie 10 pytań. Za każde pytanie można uzyskać od 0 pkt do 2 pkt (skala punktacyjna: 0 pkt, 0.5 pkt, 1 pkt, 1.5 pkt, 2 pkt). Każde kolokwium będzie trwało 60 min. Kolokwia odbywają się tylko w jednym terminie.

Aby odzyskać utracony z powodu choroby termin należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do 7 dni od daty obowiązującego kolokwium. Kolokwium uzupełniające odbędzie się po zakończeniu zajęć w II semestrze.

  • W ciągu obu semestrów na zajęciach ćwiczeniowych i seminaryjnych można uzyskać punkty za każdą wypowiedź od 0 pkt do 1,5 pkt (skala punktacyjna: ndst – 0 pkt, dst – 0.5 pkt, db – 1 pkt, bdb – 1,5 pkt).
  • Za obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach można uzyskać 1 punkt.            
 1. Studenci, którzy nie spełnili jednego z warunków zaliczenia – dopuszczenie do II terminu egzaminu mogą uzyskać po zdaniu kolokwium zaliczeniowego odbywającego się na początku sesji poprawkowej.       
 2. Studenci, którzy nie spełnili dwóch warunków tracą możliwość przystąpienia do egzaminu w obu terminach i muszą powtórzyć cały kurs w następnym roku akademickim.
 1. Studenci, którzy powtarzają kurs Fizjologii (zwolnieni z ćwiczeń, seminariów) i biorą udział obowiązkowo w wykładach oraz kolokwiach, aby uzyskać zaliczenie przedmiotu muszą osiągnąć co najmniej 10 punktów (tylko z kolokwiów).
 1. Egzamin końcowy w formie pisemnej (10 pytań) zostanie przeprowadzony po zakończeniu kursu z fizjologii (koniec II semestru). Studenci, którzy uzyskają w ciągu roku akademickiego największą ilość punktów mają możliwość zwolnienia z egzaminu. Egzamin będzie trwał 60 min.

W razie uwag kontakt z koordynatorem zajęć:

dr med Jolanta MAJKA   adres e-mail: jolmaj@poczta.fm   tel 12 4211006