Regulamin dla Analityki Medycznej

Regulamin dla studentów kierunku analityki medycznej 2020/2021

Przedmiot: Fizjologia człowieka

 

 1. Student przypisany do grupy dziekańskiej realizuje z tą grupą zajęcia w ramach wszystkich przedmiotów w roku akad. 2020/2021, co oznacza, że nie możliwości zmiany grupy w trakcie semestru/pomiędzy semestrami/pomiędzy przedmiotami. W przypadku zajęć realizowanych zdalnie, student ma możliwość zmiany grupy, musi jednak zgłosić prowadzącemu. Zakaz zmiany grupy w ramach danego rocznika dotyczy również osób, którym przyznano Indywidualny Plan Studiów (ITS).
 2. Student nie bierze udziału w zajęciach, w sytuacji, gdy:
  • przebywa w izolacji domowej w związku z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzeniem kontaktu z osobą chorą lub przebywa w izolacji domowej w związku z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem osoby, z którą student mieszka,
  • przebywa na obowiązkowej kwarantannie,
  • wystąpią u niego objawy wskazujące na możliwość zakażenia wirusem SARS-Cov2 (gorączka – 38oC i więcej, kaszel, złe samopoczucie, zmęczenie, bóle głowy, zanik węchu i smaku, itp.)
  • wystąpią inne przyczyny związane ze zdrowiem lub niepełnosprawnością uniemożliwiające udział w zajęciach (potwierdzone orzeczeniem lekarskim),
  • wystąpi zdarzenie/sytuacja losowa uniemożliwiająca udział w zajęciach.
 1. W przypadku braku możliwości udziału w zajęciach student przesyła mailem na adres jakub.cieszkowski@uj.edu.pl wniosek o usprawiedliwienie nieobecności. Student zobowiązany jest wysłać wniosek co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć lub niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach. We wniosku podać należy imię i nazwisko, grupę zajęć, termin nieobecności oraz jej przyczynę wraz z dokumentami potwierdzającymi przedstawione fakty (zaświadczenie lekarskie, skierowanie na kwarantannę lub izolację wydane przez odpowiednie organy, inne). Brak wniosku w terminie wskazanym w pkt oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną.
 2. Ćwiczenia i seminaria odbywają się według ustalonego harmonogramu i nie można ich odrabiać w innych terminach. Studenci są zobowiązani do punktualnego przybycia na zajęcia.
 3. Studenci powinni być merytorycznie przygotowani do każdych ćwiczeń i seminariów, opierając się na obowiązującym harmonogramie tematów ćwiczeniowych oraz tematach przeprowadzonych wykładów. Asystenci prowadzący zajęcia mogą sprawdzać przygotowanie studentów do zajęć.    
 4. Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu:
  • Dopuszczalne są tylko trzy nieobecności na zajęciach (ćwiczeniach i seminariach) w ciągu trwania całego kursuCzwarta nieobecność oznaczać będzie brak zaliczenia z przedmiotu.
  • W ciągu semestru odbędzie się 5 kolokwiów w postaci pisemnej, każde z nich kończy dział tematyczny. Na każdym z nich będzie 8 pytań.
  • Każde kolokwium będzie trwało 45 minut.
  • Kryterium zaliczenia jest zdanie co najmniej trzech kolokwiów.
  • W ciągu semestru odbędzie się 5 seminariów, na których obecność jest obowiązkowa.
  • Kolokwia, seminaria i ćwiczenia odbywają się tylko w jednym terminie.
  • Student nie uzyskuje zaliczenia w momencie przekroczenia liczby czterech ocen niedostatecznych zdobytych sumarycznie na ćwiczeniach i seminariach.
  • Aby odzyskać utracony z powodu choroby termin kolokwium, należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do 7 dni od daty wyżej wymienionego.
  • Kolokwium uzupełniające (zaliczeniowe) dla osób, które nie spełnią kryteriów zdania trzech kolokwiów. Będą musiały podejść do zaliczenia przedmiotu w terminie ustalonym przez prowadzącego.
 1. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia są zobowiązani do powtarzania całego kursu (ćwiczenia, seminaria, kolokwia).
 2. Studenci, którzy nie zdali egzaminu w II terminie i powtarzają kurs z fizjologii mogą być zwolnieni z ćwiczeń, ale są zobowiązani do obecności na wszystkich seminariach oraz kolokwiach.
 3. Egzamin końcowy w formie pisemnej (10 pytań) zostanie przeprowadzony po zakończeniu kursu z fizjologii. Egzamin będzie trwał 60 minut.